คณะวิทย์จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ กรรมการ และ ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล กรรมการและเลขานุการ ซึ่งผลการตรวจประเมิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดำเนินงานในระดับ ดี