คณะวิทย์กิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทย์ Adventure of science

วันที่ 14 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้าน ภายใต้หัวข้อ Adventure of science โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ออกเป็น 6 ฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเผยแพร่ข้อมูล หลักสูตร และแนวทางการจัดการเรียนการสอน อันจะเป็นเป็นประโยชน์แก่ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อนักเรียน และในโอกาสนี้ ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับนักเรียน และคณะครู

 

 

 

ภาพ: กฤติภูมิ  แวงภูลา