คณะวิทย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กิจกรรมที่ 1

เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายบริหารปละแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากรมีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน จำนวน 50 คน โดยได้รับเกี่ยรติจาก รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ  ซึ่งมีรายละเอียดการจัดโครงการดังนี้

" การมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในงานประกันคุณภาพ"

"ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ

"ปฏิบัติการ วิเคราะห์ และปฏิบัติแนวทางการเรียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)"

 

 

 

เรียบเรียง/เผยแพร่ : กฤติภูมิ  แวงภูลา