คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี ซึ่งเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาได้เรียนรู้การเขียนประวัติย่อ (Resume) เพื่อใช้ประกอบการสมัครงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้การปรับบุคลิกภาพ การแต่งตัว ให้พร้อมสำหรับการสมัครและสัมภาษณ์งาน ตลอดจนมารยาทสากลในรับประทานอาหาร เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการออกสู่สังคมอย่างภาคภูมิใจ

 

 

 

เรียบเรียง : อดิศักดิ์  จำปาสี

เผยแพร่ : กฤติภูมิ  แวงภูลา