คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน : สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21

วันที่ 22 พ.ย. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย : สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและให้ความรู้เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง Active learning , Problem-base learning และProject-base learning โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปริญญา ทองสอน