คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายบริหารและแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา ณ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษามีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรม จำนวน 120 คน โดยได้รับเกี่ยรติจาก ดร.น้ำฝน ใจดี เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ ซึ่งมีรายละเอียดการจัดโครงการดังนี้

" นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ทำไมต้องทำประกันคุณภาพการศึกษา , บทบาทของนักศึกษาในการประกันคุณภาพ,ประโยชน์การประกันคุณภาพการศึกษา"

" หลักการ PDCA"

" ปฏิบัติการกลุ่ม "มาใช้ประโยชน์จาก PDCA กันนะ"

ซึ่งโครงการดังกล่าว ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ วงจรคุณภาพ PDCA

 

 

 

เรียบเรียง/เผยแพร่ : กฤติภูมิ  แวงภูลา