คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

 

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ  รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ  ประธานคณะกรรมการ  รศ.ดร.จุไรรัตน์  ดวงเดือน  กรรมการ และ ดร.น้ำฝน  ใจดี  กรรมการและเลขานุการ  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีผลการตรวจประเมินระดับดี  (3.69) ทำให้บุคลากร ได้รับความรู้และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป