คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมถ่ายทอดการจัดการความรู้ " KM Lunch "

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน และ ด้านการวิจัย ในหัวข้อ "Problem-based learning (PBL)" และ "งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์" ณ ห้องประชุม SC103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.